Terug naar vacatures

Context

De SVZH is een stichting voor samenwerkende vrijescholen in Zuid-Holland met scholen in Den Haag, Delft, Rotterdam, Krimpen aan den IJssel, Oud Beijerland en Dordrecht. De scholen verzorgen het vrijeschool onderwijs aan ruim 2000 leerlingen. De werkzaamheden van de beleidsadviseur financiën en beheer worden verricht vanuit een bestuursbureau van de stichting. De antroposofie en de daarbij behorende pedagogische visie, vormen de uitgangspunten voor het onderwijs.

De beleidsadviseur financiën adviseert de bestuurder inzake de begrotingsvoorbereiding, de jaarrekening en stelt de geconsolideerde (meerjaren) begroting op, coördineert de uitvoering ervan en voert interne controleactiviteiten uit.

Werkzaamheden 

Resultaatgebied 1: Ondersteuning financiële beleidsvorming en bedrijfsvoering en bijdrage aan de begrotingsvoorbereiding.

 • verzamelt en analyseert begrotingsgegevens en toetst deze aan de (meerjaren)ramingen;
 • analyseert beleidsvoornemens op financiële consequenties;
 • stelt cijfermatige analyses en adviezen, verantwoordingsverslagen, rapporten en prognoses op;
 • ontwikkelt procedures en richtlijnen ten behoeve van begrotingswerkzaamheden en verzorgt de begrotingsaanschrijvingen aan budgethouders;
 • bereidt voor, richt in en controleert de jaarlijkse begroting, meerjarenbegroting en het jaarlijks meerjaren investeringsplan;
 • stelt de geconsolideerde (meerjaren) begroting van de stichting als geheel en de financiële paragraaf op;
 • beoordeelt ontwerpbegrotingen van de schooldirecteuren en adviseert de bestuurder over wijzigingen en beleidsalternatieven hieromtrent;
 • ondersteunt en controleert  schooldirecteuren en de bestuurder in hun taak als budgethouder;
 • verzamelt gegevens en stelt documenten op voor de jaarrekening en beoordeelt en analyseert de conceptjaarrekening;
 • zorgt voor en ziet toe op de planning, verdeling, voortgang en kwaliteit van werkzaamheden overeenkomstig de planning & controlecyclus;
 • controleert de besteding van de gelden van de scholen en stichting als geheel op rechtmatigheid en de naleving van randvoorwaarden.

Resultaatgebied 2: Advisering de bestuurder op het gebied van financiën en beheer:

 • adviseert en geeft uitvoering aan bovenschools financieel beleid en de planning & control cyclus;
 • doet verbetervoorstellen ten aanzien van de planning & control cyclus, gegevensverwerking en managementinformatiesysteem;
 • adviseert over  de financiële consequenties van personeelsbeleid in algemene zin en over specifieke aangelegenheden als formatiewijzigingen, personeelsmutaties, vervangingen en re-integratietrajecten;
 • adviseert en doet voorstellen over  en geeft uitvoering aan de (meerjaren)formatieomvang en personeelsbezetting in het kader van personeelskosten, bij veranderende eisen aan de organisatie;
 • adviseert bestuur en casemanager P&O ten aanzien van kosten en baten: ziekteverzuim en de uit te zetten strategieën ten aanzien van langlopende dossiers
 • adviseert over en geeft uitvoering aan het financiële beheer naar aanleiding van de begroting, managementrapportages en de adviseert over de kwaliteit van de dienstverlening van het externe administratiekantoor.
 • adviseert en geeft uitvoering aan bij aanvragen bovenschoolse gelden en subsidies en de verantwoording hiervan. 

Resultaatgebied 3: Leveren van een bijdrage aan de begrotingsuitvoering en personeelsbeheer.

 • levert een bijdrage aan het opstellen van het (meerjarig) formatieplan;
 • volgt periodiek en analyseert de begrotingsuitputting (maandstaat procedure), beoordeelt de (te verwachten) budgetoverschrijdingen en adviseert bij voorziene overschrijding budgethouders over alternatieven en bijstelling van het beleid of (tussentijds) alternatieve inzet van financiële middelen;
 • verwerkt mutaties of laat deze in de vastgestelde begroting;
 • stelt rapportages op met betrekking tot de begrotingsuitvoering;
 • vervaardigt managementinformatie ten behoeve van diverse doelgroepen;
 • onderhoudt contacten met relevante externe instanties;
 • ziet toe op een goede uitvoering van de werkzaamheden van het administratiekantoor.

Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Beslist bij/over: 

 • het adviseren van het de bestuurder inzake bovenschools financieel beleid en de planning & control cyclus;
 • het periodiek volgen en analyseren van de begrotingsuitputting (maandstaat procedure);
 • het beoordelen van (te verwachten) budgetoverschrijdingen en het bij voorziene overschrijding adviseren aan budgethouders over alternatieven en bijstelling van het beleid of (tussentijds) alternatieve inzet van financiële middelen;
 • het opstellen van de geconsolideerde (meerjaren) begroting van de stichting als geheel en de financiële paragraaf voor het bestuursverslag.

Kader: 

 • het financiële-, personeels- en organisatiebeleid en vastgestelde beleidslijnen van de organisatie, rechtspositionele regelingen, wet- en regelgeving inzake het vakgebied, (begrotings)procedures en leidraden voor financieel beheer.

Verantwoording: 

 • aan de bestuurder over de kwaliteit van de advisering op het gebied van financiën en beheer, de geleverde bijdrage aan de begrotingsuitvoering en personeelsbeheer en de ondersteuning financiële beleidsvorming en bedrijfsvoering en bijdrage aan de begrotingsvoorbereiding.

Kennis en vaardigheden

 • algemeen theoretisch en praktisch gerichte kennis en ervaring op het gebied van financiën en beheer;
 • goede communicatieve vaardigheden intern/extern zowel mondeling als schriftelijk;
 • gespecialiseerde kennis van de financiële wet- en regelgeving en van het begrotingsproces binnen een onderwijsinstelling;bij voorkeur in het primair onderwijs.
 • kennis van geautomatiseerde informatieverwerking;
 • vaardigheid in het opstellen van beleidsadviezen;
 • vaardigheid in het uitvoeren van interne controles;
 • vaardigheid in het voeren van overleg in het kader van de begrotingsvoorbereiding en uitvoering.
 • vaardigheid in het meenemen van anderen in keuzes en besluitvorming en kunnen omgaan met conflicten

 Contacten

 • met de bestuurder  en het bestuursbureau over financieel beleid, beheer, control en financiële aangelegenheden om voorstellen te doen, informatie uit te wisselen en werkzaamheden af te stemmen;
 • met budgethouders over financieel beleid, begrotingen en budgetten om de budgethouders te ondersteunen en te begeleiden en om af te stemmen;
 • met derden over financieel-economische aangelegenheden om informatie te geven en afspraken te maken;
 • met het administratiekantoor en de accountant over de controle aanpak, uitvoering en bevindingen om tot afstemming te komen.

Overige informatie

 • Hbo+/Master werk- en denkniveau (financiële richting) 
 • Salarisschaal 11, Onderwijs Ondersteunend Personeel
 • Start werkzaamheden 1 juli 2021 of zo spoedig mogelijk

Hoe regeren/delen

 • Vragen of meer informatie over de functie? Stel ze aan Peter Schreuder via p.schreuder@svzh.nl of telefonisch via 06-14296399.
 • Op de website van onze stichting www.svzh.nl vind je meer informatie.
 • Stuur je sollicitatie en cv vóór 9 juni 2021 naar bestuur@svzh.nl, ter attentie van Peter Schreuder. We horen graag van je.
 • Ken jij iemand die geknipt is voor deze baan? Deel deze vacature!

Solliciteren op deze vacature

1. Contactgegevens

2. CV

3. Motivatie *

Door akkoord te gaan geef je ons toestemming om jouw gegevens te gebruiken voor het afhandelen van je sollicitatie.