Terug naar vacatures

Context

De SVZH is een stichting voor samenwerkende vrijescholen in Zuid-Holland met scholen in Den Haag, Delft, Rotterdam, Krimpen aan den IJssel, Oud Beijerland en Dordrecht. De scholen verzorgen het vrijeschool onderwijs aan ruim 2000 leerlingen. 

De werkzaamheden van de beleidsadviseur personeel en organisatie  worden verricht vanuit een bestuursbureau van de stichting. De antroposofie en de daarbij behorende pedagogische visie, vormen de uitgangspunten voor het onderwijs.

De beleidsadviseur personeel en organisatie draagt zorgt voor de vertaling van centrale beleidsplanning van de stichting naar meerjaren P&O beleid. De beleidsadviseur P&O is door de bestuurder gemandateerd verantwoordelijk voor de uitvoering van het P&O beleid door de schoolleiding

Werkzaamheden 

Resultaatgebied 1: Ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie van het P&O beleid 

 • ontwikkelt, implementeert, evalueert, stelt bij en bewaakt meerjaren P&O beleid op strategisch en tactisch niveau op basis van thema’s die voortkomen uit de CAO-PO, (nieuwe) wet- en regelgeving, uit de behoefte van het bestuur, of op eigen initiatief;
 • vertaalt en ontwerpt richtlijnen, procedures, reglementen en instrumenten voortkomend uit het ontwikkelde en geïmplementeerde P&O-beleid;
 • draagt zorg voor de integraliteit van P&O-beleid binnen de stichting;
 • adviseert de bestuurder over de implementatie van het ontwikkelde (meerjaren) P&O-beleid en bijbehorende instrumenten;
 • is verantwoordelijk voor implementatie van het ontwikkeld beleid door de schooldirecties; 
 • stelt notities op over aanpassingen en bijstellingen van te voorziene langetermijnontwikkelingen;
 • analyseert P&O-processen binnen de stichting, brengt deze in kaart en adviseert de bestuurder over personele en organisatorische consequenties en te nemen maatregelen;
 • evalueert reorganisatie- en veranderingsprocessen en het daarbij ingezette instrumentarium;
 • bewaakt de kwaliteit van vastgesteld beleid en procedures.
 • draagt zorg en bewaakt het actualiseren en archiveren van personeelsdossiers

Resultaatgebied 2: Advisering op het gebied van P&O aan de bestuurder en schooldirecties

 • Coacht en begeleidt de bestuurder en schooldirecties bij het in te voeren en ingevoerd beleid en bijbehorend instrumentarium;
 • adviseert de bestuurder en schooldirecties over de knelpunten die (kunnen) ontstaan bij de uitvoering van het P&O-beleid en bijbehorende instrumentarium;
 • adviseert de bestuurder en de schooldirecties van de scholen over algemene personele aangelegenheden en bij problemen in de werksfeer en bij veranderingsprocessen;
 • adviseert over formatie wijzigingen, functie- en taakdifferentiatie en daarmee
 • samenhangende personele en financiële consequenties;S
 • adviseert in complexe gevallen over de aanpak inzake aanstelling, overplaatsing, ontslag, opleiding en/of conflictsituaties;
 • draagt bij in de zorg voor de uitvoering van gezondheidsbeleid (verzuim, arbo etc) binnen de stichting;
 • werkt samen met de casemanager die de langlopende dossiers persoonlijk begeleid, coacht en beheert, ten behoeve van onderwijskwaliteit, de uitvoer van goed werkgeverschap conform wet en regelgeving en het staand P&O beleid
 • begeleidt en draagt zorg voor uitvoering van de wervingsprocedure voor (adjunct)directeuren;
 • voert overleg met de medezeggenschap en vertegenwoordigt het bestuur tijdens dit overleg;
 • voert overleg met relevante instanties en organisaties binnen en buiten de organisatie over P&O- beleidsvraagstukken;
 • genereert managementinformatie op P&O gebied en adviseert de bestuurder hieromtrent.

Resultaatgebied 3: Professionalisering

 • zorgt er voor dat de voor de functie vereiste bekwaamheden op peil blijven en breidt deze zo nodig uit;
 • neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie;
 • houdt zich via deelname aan netwerkbijeenkomsten, workshops, seminars/studiedagen, cursussen, trainingen en vakbladen op de hoogte van de ontwikkelingen op het eigen vakgebied binnen de branche;
  verzorgt kennisoverdracht over P&O beleid binnen de stichting.

Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Kader: 

 • het door het bestuur vastgestelde beleid met betrekking tot rechtspositie, formatie, beloningsaangelegenheden, gezondheid etc. en de relevante wet- en regelgeving.

Beslist bij/over

 • Het ontwikkelen, implementeren, evalueren, bijstellen en bewaken van het meerjaren P&O-beleid;
 • de inhoud van voorstellen/adviezen met betrekking tot ontwikkeling en uitvoering van het personeelsbeleid binnen de stichting.

Verantwoording: 

 • aan de bestuurder over de bruikbaarheid van het ontwikkeld en geïmplementeerd P&O-beleid en het daarbij behorende instrumentarium, de advisering op het gebied van P&O aan de bestuurder en schooldirecties, de vertegenwoordiging van de stichting in de medezeggenschap, en over de professionalisering.

Kennis en vaardigheden:

 • theoretische kennis op het gebied van P&O;
 • inzicht in de organisatie, taak en werkwijze van het bestuursbureau;
 • kennis van en inzicht in onderwijsprocessen;
 • kennis van (beleid)ontwikkelingen op het gebied van P&O en de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en van de relatie daarvan met andere beleidsterreinen;
 • kennis van de bestuurlijke verhoudingen, alsmede van zich daarin afspelende ontwikkelingen;
 • vaardigheid in het overzien, analyseren en (proactief) oplossen van de zich voordoende problematiek op het personeelsgebied;
 • vaardigheid in het opstellen van beleidsdocumenten, en daarmee samenhangende protocollen en instrumenten;
 • in staat om strategische doelen op pragmatische wijze te implementeren;
 • vaardigheid in het omgaan met verschillende belangen;
 • vaardigheid om door positief communicatie draagvlak kunnen creëren
 • vaardigheid om vanuit een positieve professionele open houding in overleg afstemming te vinden

Contacten

 • met de bestuurder, casemanager P&O en schooldirecties over meerjaren P&O beleidsontwikkeling, – implementatie, instrumentontwikkeling en instrumentgebruik om te informeren en om tot afstemming te komen;
 • met adviseurs en controlerende instanties over beleidskeuzes en -ontwikkeling om deze beslissingen en standpunten toe te lichten en tot afspraken te komen;
 • met medezeggenschap om te onderhandelen over P&O aangelegenheden;
 • met casemanager P&O om in onderlinge afstemming langlopende dossiers te monitoren en strategieën te bepalen conform goed werkgeverschap
 • met schooldirecties over P&O aangelegenheden om afspraken te maken;
 • met onderwijsteams om afspraken te maken over de werving van (adjunct)directeur;
 • met collega vakspecialisten uit de sector over ontwikkelingen op het gebied van P&O om informatie uit te wisselen.
 • met de arbodienst en overheidsinstanties om beleid af te stemmen en te ontwikkelen.
 • met het administratiekantoor om formatie en salarisbetalingen af te stemmen en toe te zien op de uitvoering van de afspraken en het afstemmen van beleid.
 • met collega directeuren en bestuursbureau en bestuur om ontwikkelingen en relevante aangelegenheden af te stemmen en tot beleidsbepaling te komen;

Overige informatie

 • Hbo+/Master werk- en denkniveau (richting HRM)
 • Salarisschaal 11, Onderwijs Ondersteunend Personeel
 • Start werkzaamheden 1 juli 2021 of zo spoedig mogelijk

Hoe regeren/delen

 • Vragen of meer informatie over de functie? Stel ze aan Peter Schreuder via p.schreuder@svzh.nl of telefonisch via 06-14296399.
 • Op de website van onze stichting www.svzh.nl vind je meer informatie.
 • Stuur je sollicitatie en cv vóór 9 juni 2021 naar bestuur@svzh.nl, ter attentie van Peter Schreuder. We horen graag van je.
 • Ken jij iemand die geknipt is voor deze baan? Deel deze vacature!

Solliciteren op deze vacature

1. Contactgegevens

2. CV

3. Motivatie *

Door akkoord te gaan geef je ons toestemming om jouw gegevens te gebruiken voor het afhandelen van je sollicitatie.