Terug naar vacatures

De functie

U geeft als verbindende en daadkrachtige bestuurder, ondersteund door een compact bestuurskantoor, leiding aan een jonge organisatie die vrijeschoolonderwijs verzorgt voor ruim 1.900 leerlingen van 4 tot 13 jaar op acht vrije basisscholen in de gemeenten Den Haag, Delft, Rotterdam, Dordrecht, Oud-Beijerland en Krimpen aan den IJssel. Daarnaast werkt u vanuit de vrijeschoolpedagogiek nauw samen met zes aan de scholen verbonden peuter- en naschoolse opvangorganisaties en met drie vrijescholen voor voortgezet onderwijs in Leiden, Den Haag en Rotterdam, een vrijeschoolafdeling voor voortgezet onderwijs in Delft en een afdeling voor VMBO beroepsgericht onderwijs in Rotterdam.

U bent erop gericht om, samen met anderen, aansluitend op de huidige maatschappelijke context, kwalitatief hoogstaand vrijeschoolonderwijs vorm te geven. U geeft op inspirerende wijze richting aan de koers van de organisatie en u schept de kaders en samenhang. U acteert transparant en u stuurt actief op gemeenschapsvorming en op het professionaliseren van de organisatie.

Vanuit de uitgangspunten en de uitdagingen die beschreven staan in het Strategisch Beleidsplan 2019-2023 “Goed onderwijs en ruimte voor Leiderschap” geeft u leiding aan de organisatie en het MT, dat bestaat uit acht gedreven schoolleiders. Met hen creëert u een goede balans tussen: de autonomie die nodig is om een school goed te kunnen leiden, meerwaarde te halen uit het zijn van een stichting en het in- en extern verantwoording afleggen over de resultaten van de scholen en de stichting als geheel. U fungeert als sparringpartner voor het MT en creëert een leerklimaat waarin eenieder zich kan ontwikkelen. U faciliteert reflectie en leren van elkaar, u spreekt aan en u bent helder over kaders. U bent sensitief en betrokken, u weet wat er speelt en u bent in staat om dit te vertalen naar beleid.

U draagt zorg voor de verwerving en een optimale besteding van de middelen zodat er operationele rust ontstaat en de organisatie adequaat functioneert. Als netwerker kent u niet alleen de directe sociale en politieke omgeving van SVZH maar ook het landelijke onderwijsveld: u verbindt binnen met buiten en u zorgt ervoor dat SVZH een volwaardige gesprekspartner is aan elke overlegtafel. U legt verantwoording voor het gevoerde beleid af aan de Raad van Toezicht.

Wat bieden wij?

Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland biedt:

 • Een uitdagende baan met voldoende ontwikkelingskansen.
 • Een salaris conform Bestuurders cao PO.
 • Een gedreven team van professionals.
 • Een financieel gezonde organisatie.
 • Een professionele en betrokken Raad van Toezicht.

Schaal

Bestuurders cao PO

Fte

0,8 fte.

Informatie over de organisatie

Aan de vooravond van de derde groeifase van de vrijescholen in Nederland ontstond in 2008 de samenwerking van vrijescholen voor het basisonderwijs in Zuid-Holland. Daarbij waren eerst vijf verschillende besturen betrokken. Eind 2011 werd door drie besturen besloten tot een bestuurlijke personele unie en een route naar een fusie. Deze drie besturen vormden het bevoegd gezag van zeven scholen waar toen ca. 1.150 leerlingen op zaten. Deze fusie kwam tot stand vanuit een wens om kennis en mensen beter te kunnen uitwisselen, de bedrijfsvoering en het personeelsbeleid slimmer te kunnen organiseren, maar bovenal vanuit de ambitie om als vrijescholen te gaan staan voor de kracht van het eigen onderwijs en dat uit te dragen. Onder leiding van de vorige bestuurder, die ruim zeven jaar bestuurder is geweest, is de organisatie gegroeid van ca. 1.200 leerlingen naar ruim 1.900 leerlingen en gegroeid van zeven locaties naar acht locaties, met een jaarlijkse begroting van ruim 11 miljoen euro in 2020.

Uit de evaluatie van de vorige beleidsperiode komen de volgende aandachtspunten naar voren:

 • Het pedagogisch kompas van de organisatie kan nog breder ingezet worden om van waarde te zijn.
 • Het eigenaarschap van de leraren voor de schoolontwikkeling kan nog verder tot ontwikkeling komen.
 • Scherpe (bestuurlijk) sturing op de basiskwaliteit van het onderwijs blijft nodig.
 • De vertaling van de beleidsvoornemens naar concretisering in de schoolplannen dient verbeterd te worden: het proces van planvorming zal dichter bij de scholen moeten plaatsvinden.

De komende vier jaar richt de organisatie zich op de ontwikkeling en verbetering van de volgende vier thema’s:
1. De school in zijn omgeving.
2. Identiteit en herkenbaarheid.
3. Ruimte voor de leraar.
4. Kwaliteit en kwaliteitszorg.

In het Strategisch beleidsplan 2019-2023 worden deze opgaven verder uitgewerkt. Zie voor meer informatie: de website van SVZH.
 

Wat vragen wij

Competenties & vaardigheden

Onze ideale bestuurder:

 • heeft gedegen kennis van vrijeschoolonderwijs en onderschrijft de kernwaarden daarvan. Heeft affiniteit met de antroposofie;
 • heeft een duidelijke visie op groei en (toekomstgericht) vrijeschoolonderwijs;
 • heeft vernieuwende ideeën die hij/zij weet te verbinden aan de ingezette koers en planvorming; 
 • heeft gedegen financiële kennis en kennis en vaardigheid op het gebied van personeelszaken en huisvesting; 
 • weet mensen te enthousiasmeren en draagvlak te creëren;
 • heeft ervaring met het vertalen van lange termijnontwikkelingen naar organisatiedoelen en het concretiseren daarvan in beleid;
 • is koersvast en gericht op ontwikkeling en resultaat vanuit een faciliterende, bestuurlijke rol;
 • heeft een breed en actief netwerk in het onderwijs en aanverwante organisaties;
 • heeft sterke communicatieve en sociale vaardigheden.

Functie-eisen

 • Ervaring als bestuurder in het aansturen van complexe organisaties van professionals.
 • Een academisch werk- en denkniveau.
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met facilitaire bedrijfsvoering, financiën en personeel.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt de Raad van Toezicht van SVZH bij de werving en selectie. Graag ontvangen wij uw cv en motivatiebrief uiterlijk maandag 17 februari 2020 om 09.00 uur. U kunt alleen solliciteren via de website van ScoliX, https://www.scolix.nl/vacatures/details/bestuurder-svzh/, klik de button ‘solliciteer’ rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63, Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de commissie vinden plaats in Rotterdam op een nog nader te bepalen locatie.

Belangrijke data:
Sluitingsdatum vacature: 17 februari 2020
Voorselectiegesprekken ScoliX: 20 februari 2020
Gesprek commissie: 5 maart 2020

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Rozenbroek, consultant, via janrozenbroek@scolix.nl of 020 – 737 00 61.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Solliciteren op deze vacature

1. Contactgegevens

2. CV

3. Motivatie *

Door akkoord te gaan geef je ons toestemming om jouw gegevens te gebruiken voor het afhandelen van je sollicitatie.